ஜூனியர் பணியாளர்கள்

சீனியர் லீடர்ஷிப்

திருமதி ப்ரெண்டிஸ் - நிர்வாக தலைமை ஆசிரியர்

எம்.எஸ் சிம்ப்சன் - பள்ளித் தலைவர்

நடிப்பு சென்கோ: ரேச்சல் மோரன்
(சாலி சிம்ப்சன் மேற்பார்வையில்)

திருமதி தாஸ் - பள்ளி உதவித் தலைவர்

உள்ளடக்கம்

திருமதி மோரன் - துணை சென்கோ
(மற்றும் சாலி சிம்ப்சனின் மேற்பார்வையில் செயல்படும் சென்கோ)
மிஸ் மெக்காஃபெரி - SEN உதவியாளர் (நிர்வாகம்)
திருமதி சம்னர் - சிறப்பு டிஸ்லெக்ஸியா உதவியாளர்
திருமதி டெய்லர் - நடத்தை மற்றும் கற்றல் வழிகாட்டி
மிஸ் ஹோலோபோன் - நடத்தை மற்றும் கற்றல் வழிகாட்டி
திருமதி லாய்பர்ன் - நடத்தை மற்றும் கற்றல் வழிகாட்டி

நிர்வாக குழு

திருமதி பெர்ஹேன் - அலுவலக மேலாளர்
திருமதி சிம்ஸ் - வரவேற்பாளர்
மிஸ் மெக்காஃபெரி - வரவேற்பாளர்
திருமதி வில்காக்ஸ் - வரவேற்பாளர்
திரு ஆண்டர்சன் - வளாக மேலாளர்

ஆண்டு 3 கற்பித்தல் குழு

Stephanie Blakiston.JPG
Katy Walsh.JPG

திருமதி பிளேக்கிஸ்டன்
ஆசிரியர்

திருமதி பிளேக்கிஸ்டன்
ஆசிரியர்

16206175.JPEG

Mr Johnson
Teacher

Nichola Thorpe.JPG

Ms Thorpe
Learning Support Assistant

15875308.JPG

திருமதி கால்
கற்றல் உதவி உதவியாளர்

ஆண்டு 4 கற்பித்தல் குழு

Neil Thrower.JPG

திரு வீசுபவர்
ஆசிரியர்

Kim Walker.JPG

திருமதி வாக்கர்
ஆசிரியர்

Jo Richardson.JPG

மிஸ் ரிச்சர்ட்சன்
கற்றல் உதவி உதவியாளர்

Sam Modestou.JPG

திருமதி மொடெஸ்டோ
கற்றல் உதவி உதவியாளர்

ஆண்டு 5 கற்பித்தல் குழு

Aru Bedi.jpg

திருமதி கார்வர்
ஆசிரியர்

Lauren Shadwell.JPG

மிஸ் ஷாட்வெல்
ஆசிரியர்

Oliver Allison.JPG

Mr Allison
Teacher

Vicky Rees.JPG

திருமதி ரீஸ்
கற்றல் உதவி உதவியாளர்

Cristina Staicu.JPG

திருமதி ரீஸ்
கற்றல் உதவி உதவியாளர்

ஆண்டு 6 கற்பித்தல் குழு

Lucy Handley.jpg

திருமதி ஸ்மித்
ஆசிரியர்

43-C-Williams.jpg

மிஸ் வில்லியம்ஸ்
ஆசிரியர்

Rachel Sumner.JPG

Mrs Sumner
Learning Support Assistant

12-C-Elphick.jpg

திருமதி எல்பிக்
கற்றல் உதவி உதவியாளர்

Emily Gibbs.JPG

மிஸ் கிப்ஸ்
கற்றல் உதவி உதவியாளர்

சேர்த்தல் கற்பித்தல் குழு

Alex Jewell.JPG

Miss Jewell
Assistant Head of School
& SENCo

 

Alison Das.JPG

Mrs Das
Assistant Head of School

Sophie McCaffery.JPG

மிஸ் மெக்காஃபெரி
செண்ட்கோ உதவியாளர்

Jo Hollobone.JPG

மிஸ் ஹோலோபோன்
நடத்தை மற்றும் கற்றல் வழிகாட்டி

35-L-Taylor.jpg

திருமதி டெய்லர்
நடத்தை மற்றும் கற்றல் வழிகாட்டி

15844322.JPG

Mrs Moran
Deputy SENCO

Specialist Teachers

16206175.JPEG

Paul Johnson
Specialist Computer teacher